Regulaminy

Poniższe zasady mają na celu zapewnienie bezpiecznego i spokojnego pobytu naszych Gości. Będziemy wdzięczni za Państwa współpracę w tym zakresie.

 • Goście korzystający z usług obiektu zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w przypadku wyjątkowych sytuacji stosować się do próśb właścicieli obiektu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 • Uzupełnieniem Regulaminu są:
  • „Cennik usług”- określający opłaty za zakwaterowanie,
  • „Zasady rezerwacji”- określające sposób dokonywania i anulowania rezerwacji.
 • Formalności związane z wynajęciem pokoi, tj. zameldowanie oraz wniesienie stosownych należności za pobyt i opłatę miejscową, należy uregulować w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.
 • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela.
 • W celu potwierdzenia tożsamości klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią.
 • Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:30 w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc noclegowych, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru.
 • Zatrzymanie pokoju po godzinie 10:30 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę pobytu, jednak nie zwalnia to Gości z obowiązku opuszczenia pokoju i obiektu.
 • Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.
 • Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę. Obowiązuje zakaz przebywania w pokoju i obiekcie osób niezameldowanych.
 • Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.
 • Ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. W przypadku wolnych miejsc parkingowych do jednego pokoju może być przypisane maksymalnie jedno miejsce parkingowe.
 • Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 • Zachowanie osób przebywających w obiekcie nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 • Zastrzegamy sobie prawo odmowy do zakwaterowania osobom, które:
  • zachowują się w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity.
  • zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznawany za wulgarny.
  • są pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 • Osoby takie zobowiązane będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
 • W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 • Prosimy o zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu pokoju i obiektu. W przypadku kradzieży nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy cenne pozostawione w pokoju.
 • W przypadku zagubienia klucza Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie z własnej winy wyposażenia pokoju, oddanego w użytkowanie na czas pobytu. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości pobrana zostanie opłata za zniszczone przedmioty, według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem i montażem zniszczonych przedmiotów.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek, kuchenek elektrycznych i gazowych.
 • Żelazko udostępniane jest w pomieszczeniu kuchni. Prosimy prasować tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Z uwagi na to, że nie wchodzimy do pokoi w trakcie ich wynajmowania, prosimy segregowanie i wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników w miejscu do tego wyznaczonych na zewnątrz obiektu.
 • Po zakończeniu pobytu pokój odbiera gospodarza obiektu.
 • Obiekt nie jest przystosowany do przebywania zwierząt.
 • Regulamin podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:
  • na stronie internetowej: www.ela.leba.biz
  • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w trakcie czynności meldunkowych na tablicy informacyjnej.
 • Niniejszy Regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zadatek nie był wymagany.